Versiedatum: 13 oktober 2020

Dit zijn de algemene voorwaarden van Provolve IT B.V., gevestigd aan de Kalvermarkt 53 in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60362401 (hierna: “Provolve”). Provolve levert een breed scala aan ICTdiensten waaronder: levering van software (van derden), beheersdiensten, onderhoud, IT-support, cloud- en hostingdiensten, advisering, trainingen en detachering.

Deze algemene voorwaarden zijn ingedeeld in verschillende hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen die op alle door Provolve geleverde diensten van toepassing zijn. De overige hoofdstukken bevatten specifieke bepalingen die enkel van toepassing zijn op de levering van bepaalde soorten diensten.

Algemene voorwaarden inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 2. Levering van Software.

Hoofdstuk 3. Clouddiensten.

Hoofdstuk 4. Detachering.

Hoofdstuk 5. Trainingen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

De in dit hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’ opgenomen bepalingen hebben betrekking op alle Producten en Diensten die Provolve levert en zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Provolve en Afnemer.

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, zowel in enkelvoud als in meervoud, hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in dit artikel.

 1. Account: het persoonlijke account van Afnemer of een Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot (onderdelen van) de Diensten.
 2. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Provolve een Overeenkomst sluit.
 3. Dienst(en): de diensten die Provolve aan Afnemer levert, zoals omschreven in de Overeenkomst.
 4. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de door Provolve ten behoeve van Afnemer geleverde Diensten gebruikt.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 6. Klantdata: alle door Afnemer of Eindgebruikers middels de Diensten opgeslagen gegevens.
 7. Materialen: alle websites, programmatuur, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.
 8. Onderhoud: het uitvoeren van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en het regelmatig controleren van de Diensten, zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Provolve en Afnemer op grond waarvan Provolve de Diensten zal leveren aan Afnemer en waarvan deze algemene voorwaarden, met inbegrip van een eventuele tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst en service level agreement, onlosmakelijk deel uitmaken.
 10. Partij(en): Provolve en Afnemer tezamen of afzonderlijk.
 11. Software: programmatuur die Provolve op grond van de Overeenkomst levert aan Afnemer.
 12. Support: het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de de Diensten.
 13. Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, al vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Provolve, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Provolve en alle (toekomstige) Overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Overeenkomst kan bestaan uit verschillende documenten. Bij tegenstrijdigheden geldt de hieronder vermelde rangorde (waarbij de eerder genoemde documenten voorrang hebben op de later genoemde documenten):
  a) eventuele andere tussen Partijen gemaakte schriftelijke afspraken;
  b) de geaccordeerde offerte of het geaccordeerde aanbod;
  c) een eventuele tussen Partijen gesloten service level agreement;
  d) een eventuele tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst;
  e) deze algemene voorwaarden.
 4. Bij tegenstrijdigheden tussen de hoofdstukken van deze algemene voorwaarden, heeft het laatste hoofdstuk steeds voorrang.
 5. Voor zover de verschillende onderdelen uit de Overeenkomst geen tegenstrijdigheden bevatten, gelden deze aanvullend op elkaar.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van verzending van Provolves schriftelijke bevestiging van de werkzaamheden na ontvangst van Afnemers aanvaarding van een aanbod of offerte.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Provolve zijn geldig voor de duur van dertig (30) dagen. Indien Afnemer een aanbod of offerte na verloop van de geldigheidsduur aanvaard en Provolve deze aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd komt er tevens een Overeenkomst tot stand.
 3. Indien Provolve een aanbod heeft uitgebracht op basis van informatie afkomstig van Afnemer en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft Provolve het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, dan wel het aanbod en de prijzen hierop aan te passen, ook nadat er een Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Indien Afnemer niet formeel akkoord gaat met het aanbod van Provolve, maar desondanks die indruk wekt (bijvoorbeeld door alvast bepaalde werkzaamheden door Provolve te laten verrichten), geldt het aanbod eveneens als aanvaard door Afnemer.
 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Provolve niet gehouden aan een afwijkende aanvaarding van het uitgebrachte aanbod, ook niet wanneer de afwijking ondergeschikte aspecten van het aanbod betreft.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Provolve zich inspannen om de Overeenkomst binnen het overeengekomen tijdspad uit te voeren, of binnen een redelijke termijn indien geen tijdspad is overeengekomen. Door Provolve bekendgemaakte (lever)termijnen en vastgestelde deadlines zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Provolve heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer als dat vooraf is overeengekomen.
 3. Afnemer zal op verzoek van Provolve alle redelijke medewerking verlenen en alle informatie en Materialen verschaffen waarvan Provolve aangeeft dat deze benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. Zulke medewerking kan mede betrekking hebben op het verstrekken van toegang tot benodigde accounts, digitale omgevingen en fysieke locaties.
 4. Afnemer zal alle door Provolve in het kader van uitvoering van de Overeenkomst gegeven redelijke instructies opvolgen.
 5. Alle door Provolve aan Afnemer geleverde zaken en producten blijven eigendom van Provolve totdat Afnemer het volledige daarvoor verschuldigde bedrag heeft voldaan. Afnemer heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen of te verpanden, dan wel op andere wijze te bezwaren.
 6. Afnemer zal Provolve onverwijld op de hoogte stellen als Afnemer het vermoeden heeft of weet dat een derde rechten wil vestigen of doen gelden dan wel beslag wil (laten) leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, zoals bedoeld in het vorige lid. Afnemer verleent hierbij aan Provolve (of door Provolve aangewezen derden) onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming om in een zodanig geval al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Provolve zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Provolve of hulppersonen van Provolve zijn, draagt Provolve het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

Artikel 5. Meerwerk

 1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Provolve hiervoor een aanvullend aanbod doen. Provolve zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Afnemer. Provolve heeft het recht om een verzoek tot meerwerk te weigeren.
 2. Voor meerwerk waarvan Provolve kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of voor meerwerk dat redelijkerwijs voortvloeit uit instructies van Afnemer, heeft Provolve geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Provolve dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6. Producten of diensten van derden

 1. Afnemer verstrekt Provolve de volmacht om namens Afnemer bestellingen plaatsen voor producten of diensten van derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, gelden de hiermee samenhangende overeenkomsten direct tussen Afnemer en de betreffende derde.
 2. Op het gebruik van de producten of diensten van derden kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn op aanvraag bij Provolve beschikbaar. Afnemer stemt op voorhand in met deze voorwaarden en is ervan op de hoogte dat de voorwaarden tussentijds gewijzigd kunnen worden.
 3. Facturatie van de producten en diensten van derden kan zowel via Provolve als direct aan Afnemer geschieden. Indien de facturatie via Provolve verloopt, is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting op te schorten als gevolg van wanprestatie door de betreffende derde.
 4. Provolve is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van producten en diensten geleverd door derden.

Artikel 7. Support

 1. Provolve biedt Support bij levering van de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst, eventueel aangevuld met een service level agreement.
 2. Provolve kan beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van Support. Daarnaast staat het Provolve vrij om beschikbaarheid en reactietijden van de Support vast te stellen en/of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Nadere en aanvullende afspraken over (afwijkende) beschikbaarheid van (telefonische) Support en de reactietijden zullen, indien door Partijen overeengekomen, worden vastgelegd in een service level agreement.
 4. Herstel van beschadigde of verloren gegane (Klant)data van Afnemer (indien en voor zover mogelijk), valt niet onder de Support als bedoeld in dit artikel en zal worden verricht op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende uurtarieven.

Artikel 8. Onderhoud van Diensten

 1. Slechts indien Partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen zal Provolve Diensten op het gebied van Onderhoud verrichten voor Afnemer.
 2. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig melden van waargenomen fouten in hetgeen Provolve in het kader van de Overeenkomst voor Afnemer dient te beheren of Onderhouden. Provolve zal zich maximaal inspannen om eventuele geconstateerde of gemelde fouten zo spoedig mogelijk op te lossen. Eventuele nadere afspraken hieromtrent kunnen worden vastgelegd in een afzonderlijk te sluiten service level agreement.
 3. Indien blijkt dat Provolve Onderhoud of werkzaamheden moet uitvoeren ten gevolge van of verband houdende met gebruiksfouten van Afnemer, onoordeelkundig gebruik door Afnemer, het niet tijdig melden van storingen door Afnemer, externe factoren en applicaties en toedoen van derden, mag Provolve een aanvullende vergoeding in rekening brengen bij Afnemer.
 4. Indien het Onderhoud betrekking heeft op software die niet door Provolve zelf aan Afnemer is geleverd, zal Afnemer, indien Provolve dit voor het Onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de software (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Afnemer staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Afnemer verleent Provolve het recht om de software, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen Onderhoud. Afnemer vrijwaart Provolve voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Provolve in het kader van het Onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Provolve en Afnemer zullen Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. Partijen leggen de in dit artikel beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.
 4. De in dit artikel neergelegde verplichtingen gelden niet in het geval van informatie die:
  a) algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met de Overeenkomst;
  b) al in bezit van de ontvangende Partij was voordat deze door of namens de verstrekkende Partij aan haar bekend werd gemaakt;
  c) op niet-vertrouwelijke en rechtmatige basis aan de ontvangende Partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de verstrekkende Partij; of
  d) door de ontvangende Partij aantoonbaar zelfstandig is ontwikkeld.
 5. Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Artikel 10. Prijzen en betalingen

 1. Alle door Provolve genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Provolve is gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Alle facturen dienen te worden betaald binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
 3. Provolve is gerechtigd de prijzen jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal vijf (5) procent te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
 4. Prijzen kunnen door Provolve tussentijds met directe ingang worden verhoogd wegens gewijzigde tarieven van toeleveranciers die naar rato aan Afnemer worden doorbelast, zonder de mogelijkheid voor Afnemer om de Overeenkomst op te zeggen.
 5. Indien Provolve de prijzen verhoogt buiten de gevallen beschreven in dit artikel, is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Afnemer is niet gerechtigd om enige op Afnemer rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Provolve uit welke hoofde dan ook.
 7. Indien Afnemer een factuur niet binnen de betaaltermijn voldoet, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Provolve is in een zodanig geval gerechtigd om over het bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening brengen of (indien hoger) een rente van twee (2) procent per maand.
 8. Indien Afnemer het factuurbedrag niet voldoet, heeft Provolve het recht de vordering uit handen te geven en/of de levering van Producten of Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. In een dergelijk geval zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus) voor rekening van Afnemer.
 9. Indien Provolve gerede twijfel heeft over de voldoening van de betalingsverplichtingen door Afnemer, is Provolve gerechtigd een bankgarantie of borgstelling te verlangen, dan wel een redelijke waarborgsom te vorderen.
 10. Afnemer is niet gerechtigd tot (gedeeltelijke) opschorting van enige betalingsverplichting.

Artikel 11. Adviesdiensten en rapportages

 1. Provolve zal zich inspannen om te zorgen dat alle in het kader van de Overeenkomst geleverde adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages volledig en accuraat zijn, maar geeft hiervoor geen garanties en aanvaardt geen enkel risico voor het gebruik dat Afnemer van deze adviezen maakt.
 2. Verstrekte adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages zijn slecht bestemd voor eigen gebruik door Afnemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten, Software en Materialen die Provolve in het kader van de Overeenkomst levert, ontwikkelt, verstrekt of ter beschikking stelt, berusten bij Provolve of diens licentiegevers.
 2. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de door Provolve in het kader van de Overeenkomst verstrekte Software en Materialen, tenzij dit uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen is of voortvloeit uit het door Provolve beoogde gebruik van de Software of het Materiaal.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten in Software of Materialen te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent vertrouwelijk karakter uit Software of Materialen van Provolve te verwijderen.
 4. Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele aan Provolve ter beschikking gestelde Materialen en garandeert dat het gebruik hiervan door Provolve geen inbreuk zal maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Provolve voor claims van derden die verband houden met of voortvloeien uit voornoemde garantie.
 5. Het is Provolve toegestaan gebruik te maken van de (handels- en merk)naam en onderscheidingstekens van Afnemer voor promotionele doeleinden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Provolve is richting Afnemer slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst.
 2. Provolve is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals schade wegens gederfde omzet of winst, schade wegens gemiste besprekingen, vertragingsschade of schade wegens verlies of verminking van data of gegevens
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Provolve voor directe schade per jaar beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan Provolve verschuldigd is gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 500.000 op jaarbasis.
 5. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid van Provolve komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Provolve, dan wel dood of lichamelijk letsel.
 6. De aansprakelijkheid van Provolve wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer Provolve onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Provolve ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Provolve in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Provolve meldt.
 8. Afnemer vrijwaart Provolve voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de wet of de Overeenkomst door Afnemer.

Artikel 14. Overmacht

 1. Provolve kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Provolve kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, vertragingen en overmacht aan de zijde van toeleveranciers, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, pandemieen, personeelstekorten, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen.

Artikel 15. Privacy

 1. Indien Provolve dit van belang acht voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, zal Afnemer Provolve desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Indien Provolve persoonsgegevens verwerkt voor Afnemer kan Provolve onder de toepasselijke privacywetgeving gekwalificeerd worden al ‘verwerker’en Afnemer als ‘verwerkingsverantwoordelijke. Partijen zullen in dat geval een separate verwerkersovereenkomst sluiten om de afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens in vast te leggen.
 3. Afnemer vrijwaart Provolve voor enige aanspraken van derden als gevolg van een schending van toepasselijke privacywetgeving.

Artikel 16. Overname van personeel

 1. Het is Afnemer niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Provolve in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder schriftelijke toestemming van Provolve.
 2. Onder werknemers van Provolve worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Provolve of van één van de aan Provolve gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een jaar voor beëindiging van de Overeenkomst in dienst van Provolve of van één van de aan Provolve gelieerde ondernemingen waren, ongeacht de reden daarvan
 3. In het geval van niet-nakoming door Afnemer van het hiervoor beschreven verbod, is Afnemer aan Provolve een direct opeisbare boete verschuldigd van €100.000 per overtreding en van €1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Provolve om schadevergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk geleden schade hoger is dan de door Afnemer verschuldigde boete.

Artikel 17. Duur en beëindiging

 1. Een Overeenkomst in het kader van een vastomlijnd eenmalig project eindigt van rechtswege bij voltooiing van dat project.
 2. De looptijd van een duurovereenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien daarin geen looptijd is vermeld, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een initiële periode van twaalf (12) maanden.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt deze na de initiële looptijd telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn.
 4. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, is het geen van de Partijen toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens de situaties beschreven in dit artikel.
 5. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, mag deze door beide Partijen op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden.
 6. Provolve mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:
  a) Afnemer faillissement aanvraagt of aan Afnemer faillissement wordt verleend;
  b) Afnemer surseance van betaling aanvraagt of aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend;
  c) de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd; of
  d) er beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van Afnemer.
 7. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Provolve op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Afnemer de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking. Afnemer kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Provolve is uitgevoerd.

Artikel 18. Wijzigingen

 1. Provolve heeft het recht om (onderdelen van) deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door Provolve ten minste een (1) maand van tevoren aan Afnemer kenbaar gemaakt.
 2. Indien een door Provolve aangekondigde wijziging van de algemene voorwaarden de positie van Afnemer negatief beïnvloedt, kan Afnemer hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken voordat de betreffende wijziging in werking treedt. In geval van bezwaar kan Provolve de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.
 3. Indien Provolve besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Afnemer door te voeren, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen, en uiterlijk tot, de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
 4. Indien Afnemer niet binnen veertien (14) dagen na aankondiging door Provolve gemotiveerd schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt Afnemer geacht met de wijziging in te stemmen.
 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van Afnemer, kunnen door Provolve worden doorgevoerd zonder aankondiging. Afnemer heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om bezwaar te maken en/of de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 19. Rechts- en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke tussen Provolve en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie sgoa.org).
 3. Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in het vorige lid aanhangig te maken, zal de meest gerede Partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICTMediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen.
 4. Uitsluitend indien Provolve en/of Afnemer voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der Partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton in Den Haag, indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

Artikel 20. Overige bepalingen

 1. Het is Afnemer niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Provolve.
 2. Provolve heeft het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst zonder toestemming over te dragen aan een moeder-, zuster, of dochteronderneming dan wel aan een derde Partij die de Producten en Diensten of de betreffende bedrijfsactiviteiten van Provolve overneemt. Provolve zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren indien een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder schriftelijk valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat, ingebrekestellingen en ontbinding of opzegging van de Overeenkomst uitgezonderd.
 5. De administratie en logbestanden van Provolve gelden als authentiek bewijs, behoudens tegenbewijs van Afnemer.
 6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Terug naar boven

Hoofdstuk 2. Levering van Software

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Levering van Software’ hebben betrekking op de levering van Software en aanverwante Diensten door Provolve aan Afnemer.

Artikel 21. Licentie

 1. Indien er door Provolve op grond van de Overeenkomst bepaalde Software aan Afnemer geleverd wordt, verkrijgt Afnemer uitsluitend de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruiksrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst of die anderszins schriftelijk door Provolve zijn toegekend.
 2. Tenzij anders overeengekomen geldt het gebruiksrecht op Software slechts voor de duur van de Overeenkomst en heeft het gebruiksrecht slechts betrekking op het gebruik van de Software door één persoon op één apparaat en mag de Software slechts voor de eigen organisatie van Afnemer gebruikt worden.
 3. Kosten voor eventuele updates en upgrades van de Software zijn niet inbegrepen bij de Overeenkomst, tenzij de verstrekking hiervan uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de overeengekomen Diensten.
 4. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen aan de door Provolve in het kader van de Overeenkomst verstrekte Software.
 5. Afnemer heeft in beginsel geen recht op een kopie van de broncode van de Software en het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze middels reverse engineering, decomplilatie of vergelijkbare technieken te achterhalen, behoudens voor zover bij dwingend recht anders is bepaald. Leverancier biedt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid voor Afnemer om een escrow overeenkomst af te sluiten, zodat Afnemer toegang kan krijgen tot de broncode van de Software. Indien Partijen een dergelijke escrow overeenkomen zijn de daarmee gemoeide kosten voor Afnemer.
 6. Provolve (of diens toeleverancier) kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van verstrekte Software. Indien Provolve (of diens toeleverancier) dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te omzeilen of te verwijderen.
 7. Provolve heeft het recht een audit op locatie en in de systemen van Afnemer te verrichten, om te controleren of Afnemer zich houdt aan de eventuele licentiebeperkingen. Afnemer zal volledige medewerking bieden aan deze audit.

Artikel 22. Implementatie en installatie van Software

 1. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Software door Provolve dient te worden geïmplementeerd of geïnstalleerd, zal Provolve hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Bij de implementatie of installatie van de Software zal Afnemer alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Provolve. Provolve zal de Software na implementatie en/of installatie bij Afnemer opleveren.

Artikel 23. Garanties op Software

 1. Afnemer aanvaardt dat de Software alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Afnemer die aantreft op het moment van (op)levering (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
 2. Afnemer dient zelf de middels de Software gedane berekeningen of verwerkingen van Klantdata te controleren. Provolve garandeert niet dat alle berekeningen en/of verwerkingen te allen tijde foutloos zijn.
 3. Provolve adviseert Afnemer mogelijk epaalde systeemeisen. Indien Afnemer niet aan deze systeemeisen voldoet kan Provolve niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet (volledig) functioneren van de Software.

Artikel 24. Acceptatietest

 1. Slechts indien Partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen zal een acceptatietest voor de Software worden uitgevoerd.
 2. Afnemer zal de Software binnen 14 dagen na oplevering evalueren en vervolgens accepteren, dan wel schriftelijk en gemotiveerd afkeuren. Afnemer mag opgeleverde Software uitsluitend afkeuren indien deze niet voldoen aan de vooraf overeengekomen specificaties.
 3. Afnemer zal de Software niet afkeuren vanwege ondergeschikte gebreken die niet aan het operationeel gebruik daarvan in de weg staan. Provolve zal zich na melding door Afnemer van ondergeschikte gebreken inspannen om deze alsnog binnen een redelijke termijn op te lossen.
 4. Software wordt als geaccepteerd beschouwd indien Afnemer:
  a) het accepteert;
  b) het in operationeel gebruik neemt; of
  c) het niet binnen bovengenoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd afkeurt.
 5. Indien Software in fasen wordt opgeleverd, dient Afnemer na oplevering van elke fase de goedkeuring of afkeuring van het deel van de Software van die fase te geven. Afnemer mag een goedkeuring of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 6. Indien Afnemer de Software afkeurt, zal Provolve zich inspannen om de aanleiding voor afkeuring binnen redelijke termijn te verhelpen. Dit kan Provolve doen door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat, dan wel door revisie van de Software. Afnemer zal de Software vervolgens opnieuw evalueren conform de hiervoor beschreven procedure.
 7. Indien Afnemer de Software na revisie of motivatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Provolve gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies.
 8. Indien een Partij na ten minste twee revisierondes aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. In dat geval is Afnemer gehouden de door Provolve gemaakte kosten en reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.
 9. Na oplevering van de Software rust de naleving van eventuele voorwaarden met betrekking tot de Software van derden volledig bij Afnemer.

Terug naar boven

Hoofdstuk 3. Clouddiensten

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Clouddiensten’ hebben betrekking op de levering van clouddiensten (zoals software-as-a-service) door Provolve aan Afnemer.

Artikel 25. Toegang tot de Dienst

 1. Om de toegang van Afnemer tot de Diensten te faciliteren is mogelijk een Account vereist. Indien de Overeenkomst dit vereist kan Provolve voor of namens Afnemer (en indien nodig Eindgebruikers) een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.
 2. Alle logingegevens van Afnemer (en diens Eindgebruikers) zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Deze logingegevens dienen te worden behandeld als zijnde Vertrouwelijke Informatie.
 3. Provolve mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt vanaf de Accounts waarvoor zij aan Afnemer logingegevens heeft verstrekt, onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.
 4. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Afnemer direct melding maken bij Provolve, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account en/of de Diensten.
 5. Indien de Dienst middels een API-koppeling (Application Programming Interface) aan Afnemers eigen systeem gekoppeld wordt, zal Provolve Afnemer een API key ter beschikking stellen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de API-koppeling, tenzij Partijen anders overeenkomen. Voorts dient Afnemer de API key alleen te gebruiken voor het gebruik van de API door Afnemer. Zonder schriftelijke toestemming van Provolve, mogen derden geen gebruik maken van de API key. Provolve kan Afnemer na wijzigingen in de Diensten of Onderhoud een nieuwe API key ter beschikking stellen.

Artikel 26. Gebruiksregels

 1. Afnemer garandeert dat de Diensten door hem of zijn Eindgebruikers niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de Diensten Materialen aan te bieden, te uploaden of te verspreiden die:
  a) kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  b) inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  c) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  d) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
  e) kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.
 2. Afnemer onthoudt zich ervan overige klanten van Provolve te hinderen of schade toe te brengen aan de systemen en netwerken van Provolve of anderen. Het is verboden om processen of programma’s op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze Provolve of anderen hinderen of schade toebrengen
 3. Indien naar het oordeel van Provolve hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Provolve of derden, is Provolve gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. Provolve mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met de in het vorige lid bedoelde maatregelen doorberekenen aan Afnemer indien het gevaar veroorzaakt wordt door of specifiek gericht is op de systemen van Afnemer.

Artikel 27. Notice-and-take-down

 1. Indien Provolve constateert of er door een derde op wordt gewezen dat door Afnemer met gebruikmaking van de Diensten onrechtmatige Materialen worden opgeslagen of verspreid, of met gebruikmaking van de Diensten anderszins onrechtmatig of in strijd met de Overeenkomst wordt gehandeld, kan Provolve de toegang tot de betreffende Materialen en/of Diensten blokkeren, of de betreffende Materialen verwijderen, zonder daarbij een back-up te hoeven maken. Provolve zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken en zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.
 2. Provolve is gerechtigd om de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Afnemer en/of Eindgebruikers af te geven aan een derde die klaagt dat Afnemer en/of de betreffende Eindgebruiker inbreuk maakt op diens rechten, mits is voldaan aan de hiervoor geldende vereisten die voortvloeien uit de wet en jurisprudentie.
 3. Provolve streeft ernaar om zo zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Afnemer en/of Eindgebruikers, maar is niet aansprakelijk schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

Artikel 28. Gebruikslimieten

 1. Provolve kan limieten stellen aan de capaciteit (zoals de hoeveelheid dataverkeer, dataopslag, stroom, rekenkracht, etcetera) die Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken via de Dienst. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt in de Overeenkomst, geldt er een limiet op grond van fair use.
 2. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal twee keer zoveel capaciteit gebruikt als andere klanten van Provolve in een vergelijkbare situatie doen.
 3. Indien Provolve vaststelt dat Afnemer het in dit artikel beschreven fair use beleid of de overeengekomen gebruikslimieten overtreedt, is Provolve gerechtigd hier redelijke kosten voor in rekening te brengen dan wel, na voorafgaande waarschuwing aan Afnemer, de toegang tot of het gebruik van de Dienst te beperken.
 4. Provolve aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval van het niet correct functioneren van de Diensten indien Provolve vaststelt dat Afnemer zich niet houdt aan het fair use beleid of de overeengekomen gebruikslimieten.

Artikel 29. Beschikbaarheid en back-ups

 1. Provolve zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover alleen garanties indien dit is overeengekomen in een aanvullende service level agreement.
 2. Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of service level agreement zal Provolve regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Afnemer op systemen van Provolve opgeslagen Klantdata, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Afnemer beschikbaar stellen.

Artikel 30. Onderhoud

 1. Provolve zal Onderhoud uitvoeren op de Diensten.
 2. Het uitvoeren van Onderhoud kan tot gevolg hebben dat de betreffende Diensten tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien Provolve voorziet dat bepaald Onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid, zal Provolve zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de Diensten beperkt is.
 3. Provolve zal zich inspannen om gepland Onderhoud, indien mogelijk, van tevoren te melden aan Afnemer.
 4. Provolve is niet gehouden om Onderhoud, Support of ondersteuning te leveren ten aanzien van oude versies van programmatuur waarvoor reeds een update is uitgerold.
 5. Indien Afnemer een storing of gebrek meldt bij Provolve, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.
 6. Provolve mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Afnemer welkom, maar Provolve heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. Provolve streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Afnemer kan in geen geval aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

Artikel 31. Klantdata

 1. Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Afnemer. Provolve verkrijgt het gebruiksrecht om de Klantdata te gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Na afloop van de Overeenkomst, kan Provolve, mits Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan, op verzoek van Afnemer een kopie van de Klantdata verstrekken in een hiervoor gebruikelijk bestandsformaat. Afnemer dient vóór de datum waarop de Overeenkomst afloopt een verzoek hieromtrent bij Provolve in te dienen. Indien een dergelijk verzoek uitblijft, of wanneer Provolve de gevraagde kopie heeft verstrekt, heeft Provolve het recht om alle Klantdata (inclusief eventuele back-ups daarvan) te verwijderen. Provolve is gerechtigd om alle met de verstrekking verbonden redelijke kosten door te berekenen aan Afnemer.

Terug naar boven

Hoofdstuk 4. Detachering

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Detachering’ hebben betrekking op de levering van detacheringsdiensten door Provolve aan Afnemer.

Artikel 32. Detachering

 1. Onder “Gedetacheerde” wordt in de navolgende artikelen bedoeld: de natuurlijke persoon die door Provolve voor een bepaald aantal uren per week aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld om voor Afnemer werkzaamheden te verrichten.
 2. Afnemer spant zich ervoor in dat de Gedetacheerde gedurende het overeengekomen aantal uren beschikbaar is voor Afnemer om werkzaamheden uit te voeren. Hierbij geldt dat de Gedetacheerde sporadisch en in overleg met Afnemer niet-beschikbaar kan zijn voor Afnemer wegens een bedrijfsactiviteit van Provolve, interne overleggen, opleiding of andere redenen.
 3. Afnemer zal de Gedetacheerde slechts inzetten voor werkzaamheden in het vakgebied en op locatie zoals deze door Partijen is overeengekomen. Afnemer zal gedurende de detachering met de Gedetacheerde overeenkomen welke werkzaamheden precies verricht moeten worden in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering. Voor zover nodig zal Provolve toezicht houden op de Gedetacheerde en de Gedetacheerde begeleiden in zijn of haar werkzaamheden. Wanneer Afnemer de Gedetacheerde werkzaamheden wil laten verrichten in een ander vakgebied dan overeengekomen, dan zullen de Partijen opnieuw in overleg treden over de voorwaarden van de Overeenkomst.
 4. Provolve draagt er zorg voor dat Gedetacheerde zich in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden conformeert aan de redelijke (standaard)procedures en/of huisreglementen van Afnemer. Afnemer draagt er zorg voor dat Provolve kennis kan nemen van dergelijke procedures en reglementen.
 5. Afnemer is niet gerechtigd om een Gedetacheerde te detacheren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan een derde om aldaar werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van de betreffende derde.

Artikel 33. Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer dient zorg te dragen voor een adequate en veilige werkplek voor de Gedetacheerde conform de geldende Arboreglementen en/of Arbowetgeving.
 2. Afnemer zal de Gedetacheerde steeds tijdig voorzien van alle informatie en inlichtingen die van belang zijn voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden.
 3. Alle ongevallen die betrekking hebben op Gedetacheerde zullen worden geregistreerd en onverwijld worden gemeld aan Provolve.

Artikel 34. Werktijden en verlof

 1. Partijen zullen in de Overeenkomst vastleggen wat de gebruikelijke werktijden voor de Gedetacheerde zullen zijn. Indien er geen werktijden zijn overeengekomen, bestaat een werkdag van een Gedetacheerde uit maximaal acht (8) uren, gelegen tijdens de normale werktijden van Provolve.
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke verplichtingen omtrent rust- en arbeidstijden. Verlof van de Gedetacheerde zal in goed overleg worden opgenomen. Een verzoek tot verlof van de Gedetacheerde zal Afnemer niet op onredelijke gronden weigeren.
 3. Indien Partijen een vast of minimaal aantal detacheringsuren zijn overeengekomen, dan blijft Afnemer hiervoor vergoedingen verschuldigd, zelfs indien Afnemer (tijdelijk) minder werk heeft voor de Gedetacheerde om uit te voeren.
 4. Uren die de Gedetacheerde besteedt aan trainingen, zullen gerekend worden als gewerkte uren, tenzij de betreffende training niet voor of op verzoek van Afnemer gevolgd wordt.

Artikel 35. Vervanging Detacheerde

 1. Provolve is gerechtigd om naar eigen inzicht, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding en/of tegemoetkoming in de kosten, een Gedetacheerde te vervangen door een andere Gedetacheerde die beschikt over vergelijkbare kennis en ervaring.
 2. Indien Gedetacheerde door ziekte of welke andere oorzaak dan ook voor een periode langer dan vijf (5) werkdagen niet in staat is om ten behoeve van Afnemer werkzaamheden te verrichten, zal Provolve zich inspannen zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor een vervangende Gedetacheerde, met zoveel mogelijk gelijkwaardige kwalificaties.

Artikel 36. Vergoeding

 1. Reistijd en reis- en verblijfskosten zullen separaat in rekening worden gebracht bij Afnemer, tenzij anders overeengekomen. Bij detachering is de vergoeding het in de Overeenkomst opgenomen tarief per uur.
 2. Afnemer is geen vergoeding verschuldigd aan Provolve over de periode dat de Gedetacheerde wegens ziekte, vakantie of om enige andere reden niet in staat is geweest om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, tenzij er door Provolve een vervangende Gedetacheerde wordt ingezet.
 3. Indien en voor zover het volgens Afnemer noodzakelijk is dat Gedetacheerde extra uren buiten de normale werktijden van Provolve dient te werken (bijvoorbeeld in het weekend of in de avonduren), zal er een toeslag in rekening worden gebracht bij Afnemer.
 4. De kosten voor het inwerken van Gedetacheerde worden gedragen door Afnemer, tenzij Provolve zelf de Gedetacheerde vervangt zonder een voorafgaand verzoek van Afnemer.

Artikel 37. Betaling en urenverantwoording

 1. Ook in het geval dat Afnemer een tijdsverantwoordingsformulier hanteert, zal voor de facturatie de in het tijdschrijfsysteem van Provolve geboekte uren worden gefactureerd. De gegevens uit het tijdsschrijfsysteem van Provolve zijn leidend.
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt voor elke Gedetacheerde per kalendermaand door Provolve een factuur opgemaakt. Op eerste verzoek van Afnemer geeft Provolve een schriftelijk overzicht van de tijdsverantwoording.
 3. Indien een Gedetacheerde werkt op oproepbasis, dan is Provolve gerechtigd om per oproep ten minste vier werkuren in rekening brengen.

Artikel 38. Einde van de Overeenkomst

 1. Op het moment dat de Overeenkomst ten einde komt, eindigt ook de terbeschikkingstelling van de Gedetacheerde.
 2. Het ter beschikking stellen van de Gedetacheerde eindigt tevens indien de (arbeids)overeenkomst tussen de Gedetacheerde en Provolve ten einde komt, in welk geval Provolve niet gehouden is om een nieuwe (arbeids)overeenkomst te sluiten met Gedetacheerde. In dit geval zullen Partijen overleggen over een geschikte vervanger. Indien geen geschikte vervanger gevonden kan worden, kunnen beide Partijen de Overeenkomst opzeggen, zonder gehouden te zijn om eventuele hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 39. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op prestaties en/of werken die Gedetacheerde in de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van Afnemer verricht komen toe aan Provolve, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien Partijen expliciet overeenkomen dat Intellectuele Eigendomsrechten worden overgedragen aan Afnemer, dan ontvangt Provolve altijd een kosteloze en onbeperkte licentie terug voor alle vormen van gebruik en exploitatie. Deze licentie is eeuwigdurend en eindigt niet bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging.
 3. Indien de Gedetacheerde werken zal maken waarin gevoelige informatie van Afnemer wordt verwerkt, zal Provolve op verzoek van Afnemer in goed overleg met Afnemer nadere afspraken vastleggen over het gebruik van bepaalde werken door de Gedetacheerde en Provolve.

Terug naar boven

Hoofdstuk 5. Trainingen

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Trainingen’ hebben betrekking op de levering van trainingen, opleidingen of cursussen door Provolve aan Afnemer.

Artikel 40. Algemene trainingen

 1. Indien de levering van de Dienst (mede) strekt tot levering van algemene (voor meerdere afnemers toegankelijke) training(en) aan Afnemer zijn de voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
 2. Bij een algemene training zal Provolve zorgdragen voor de benodigde faciliteiten.
 3. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. Provolve zal de inschrijving per e-mail bevestigen of onder opgaaf van redenen weigeren. Indien een inschrijving van Afnemer Provolve pas bereikt nadat het maximumaantal inschrijving is bereikt, zal Provolve Afnemer tijdig op de hoogte brengen en de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer.
 4. Provolve mag de locatie, datum en tijd van de training wijzigen. Provolve zal Afnemer hiervan uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de training training op de hoogte brengen. Indien Afnemer een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren mag Afnemer zijn aanmelding voor de training schriftelijk annuleren mits de annulering minimaal een week voor aanvang van training binnen is.
 5. Indien een training niet over voldoende aanmeldingen beschikt, zulks ter beoordeling van Provolve, is Provolve te allen tijde gerechtigd de training te annuleren. Afnemer zal hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.

Artikel 41. Maatwerk trainingen

 1. Indien de levering van de Dienst (mede) strekt tot levering van maatwerktraining(en) (training specifiek op maat gemaakt voor of gericht aan Afnemer) aan Afnemer zijn de voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
 2. Bij een maatwerktraining op een door Afnemer aangewezen locatie is Afnemer verantwoordelijk voor het verzorgen van de voor de maatwerktraining benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende en geschikte trainingsruimte, computers, beamers, internetaansluiting) alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen.
 3. Indien de levering van de Maatwerktraining is overeengekomen met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon, mag Provolve de maatwerktraining onder zijn verantwoordelijkheid tevens laten uitvoeren door een andere persoon.